PROJECTE LINGÜÍSTIC
CEIP
SA BLANCA DONAÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

3. OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC

4. OBJECTIUS D’ÀMBIT ADMINISTRATIU

5. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

5.1. LLENGUA CATALANA
5.2. LLENGUA CASTELLANA
5.3. LLENGUA ANGLESA

6. METODOLOGIA

7. ALUMNAT D’INCORPORACIÓ TARDANA

8. RECURSOS

9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INTRODUCCIÓ

La revisió del PROJECTE LINGÜÍSTIC del Centre ve determinada per la necessitat d’adequar-lo a la normativa vigent (Llei 3/1986, de 29 d’abril; Ordre del Conseller d’Educació i Cultura i Esports de dia 12 de maig de 1998; Decret 125/2000 de 8 de setembre (Ordenació de l’ensenyament a les Illes Balears) 66/2001 i 67/2001 de 4 de maig pels quals s’estableixen els currículums de l’Educació Infantil i Primària a les Illes Balears.
L’alumnat del nostre centre és el principal motiu pel que creiem imprescindible fer del nostre Projecte Lingüístic una eina de treball on es consideri la utilització del català prioritària, per tal que l’alumnat en finalitzar l’etapa de Primària dominin tant el castellà com el català tal i com preveu la normativa vigent.
El percentatge de catalanoparlants a l’escola és molt baix (hi ha aules on no n’hi ha cap) i l’entorn en el que es mou l’alumnat fora de l’horari escolar no afavoreix l’aprenentatge del català. El Centre intenta compensar aquestes mancances facilitant a l’alumnat el coneixement de la llengua i cultura pròpia de la nostra comunitat.
El Centre rep contínuament alumnat provinent d’altres sistemes educatius (estrangers) o de la península amb un desconeixement total de la llengua i cultura de la nostra Comunitat. Per això correspon a l’escola fer un esforç d’oferir-los la possibilitat de conèixer i desenvolupar-se en un entorn bilingüe.
Creiem que és imprescindible que fins que el procés d’ensenyament de la lecto-escriptura no finalitzi, la immersió lingüística ha de continuar per a què l’alumnat tingui una base sòlida de la llengua catalana, tant a nivell oral com a nivell escrit.
Així doncs, aquesta proposta de revisió del Projecte Lingüístic de Centre té com a finalitat el poder continuar amb la immersió al llarg del Primer Cicle de l’Etapa de Primària, i deixar consolidat l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular, a fi de facilitar l’alumnat, en acabar l’E.P, el coneixement de les llengües (català i castellà) tant a nivell oral com a nivell escrit.


2. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE
 1. Millorar la qualitat de l’ensenyament al nostre Centre.
 2. Potenciar el català com a llengua de comunicació de l’escola, i transmissora de cultura.
 3. Aconseguir que tot l’alumnat del Centre assoleixi un domini ple, tant oral com escrit, de les llengües castellana i catalana.
 4. Donar suport a l’alumnat d’altres llengües, arribats al Centre al llarg del curs, perquè assoleixi un domini el més complet possible de la llengua catalana i la castellana.
 5. Fomentar actituds de respecte envers totes les llengües i els seus parlants.
 6. Iniciar el coneixement de la llengua anglesa al Primer Cicle de l’E.P. prioritzant el llenguatge oral.

3. OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC
 1. Fomentar la utilització del català entre tots els membres de la comunitat educativa.
 2. Aconseguir que la nostra línea d’actuació afavoreixi el bilingüisme entre el nostre alumnat.
 3. Intentar que, en els cursos on hi hagi immersió, no sigui el/la tutor/a qui faci la llengua castellana, per tal que l’alumnat identifiqui una persona amb una llengua.
 4. Garantir l’adquisició de competències i d’hàbits lingüístics que permetin l’alumnat l’ús espontani de les llengües castellana i catalana.
 5. Coordinar les programacions i repartir els continguts i les estructures lingüístiques comunes a les dues llengües, i així poder evitar repeticions innecessàries.
 6. Establir les mesures que permetin la integració de l’alumnat no catalanoparlant d’incorporació tardana al nostre Centre.
 7. Adquirir, en la mesura que sigui possible, material de suport, consulta i materials didàctics complementaris en llengua catalana.

4. OBJECTIUS D’ÀMBIT ADMINISTRATIU
 1. Actuar segons la normativa vigent.
 2. Retolar el nom de les dependències del Centre en llengua catalana per tal de crear dins de l’escola un ambient que propiciï l’ús d’aquesta llengua.
 3. Elaborar la documentació interna del centre en llengua catalana, i traduir els documents interns que ja estan elaborats.
 4. Redactar la documentació administrativa, pel que fa als documents que han de rebre o tramitar els/les pares/mares o tutors/es legals, en català i castellà, i així afavorir que les famílies, en la seua majoria castellanoparlants, puguin participar el màxim possible dins la vida escolar.
 5. Redactar totes les actes de l’escola en català.
 6. Potenciar l’ús de la llengua catalana en totes les activitats de l’escola.

5. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

5.1. LLENGUA CATALANA

Serà la llengua vehicular de l’escola.

EDUCACIÓ INFANTIL

La llengua catalana serà la llengua d’aprenentatge als tres cursos del segon cicle d’Educació Infantil. Per tant, l’alumnat d’aquesta etapa rebran l’ensenyament en català.
La lectoescriptura s’introduirà en aquesta llengua i els materials emprats tant pel professorat com per l’alumnat seran únicament en català.
L’ alumnat d’aquesta etapa rebran recolzament de l’Equip de Suport a la Immersió en les sessions que es determini al començament del curs.
Tot el professorat que vagi a fer substitucions o que tingui qualsevol tipus de relació amb els nens/es d’aquest cicle haurà d’adreçar-se a ells únicament en català.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La llengua vehicular a l’Etapa d’Educació Primària serà el català.

Al primer cicle d’E.P es continuarà amb la immersió lingüística en català, i així poder consolidar el procés de la lectoescriptura (en castellà és més senzill i una vegada assolida en català, es produeix de manera espontània en castellà).
Així l’alumnat aconseguirà:
- Dotar de coherència la seua expressió en llengua catalana.
- Parlar i escriure amb correcció gramatical.
- Conèixer realment la llengua i cultura pròpies de la nostra comunitat.
L’Equip de Suport a la Immersió ajudarà també a l’aprenentatge de la llengua catalana en aquest cicle.

5.2. LLENGUA CASTELLANA

S’introduirà en el primer cicle d’E.P durant el primer trimestre del curs, treballant principalment l’expressió i la comprensió oral en un primer moment, i passant a treballar-la a nivell escrit una vegada assolit el procés de lectoescriptura.
Al segon curs del primer cicle es treballaran principalment els trets diferencials (els que fan referència als sons de les lletres).
Amb això es pretén aconseguir:
- Facilitar l’accés progressiu a la llengua escrita.
- Potenciar i enriquir l’expressió oral i escrita.
- Arribar a un domini de la llengua.

5.3. LLENGUA ANGLESA

Serà impartida pels especialistes. Al primer cicle d’E.P. s’introduirà de forma oral i de manera lúdica i comunicativa, per a què l’alumnat comenci a tenir contacte amb aquesta llengua.
L’objectiu fonamental serà el de proporcionar certa competència comunicativa a través de la comprensió i expressió en aquesta llengua.

6. METODOLOGIA

A l’Educació Infantil la metodologia serà globalitzadora destacant la importància del joc i la comunicació amb els adults en aquesta etapa. S’intentarà buscar la màxima col•laboració i participació de les famílies en les activitats més adients.
Al primer cicle d’E. P. es treballarà la llengua castellana a nivell oral i s’iniciarà el contacte amb la llengua escrita. No serà el tutor qui treballarà la llengua castellana, per així identificar el professorat amb la llengua. S’afavorirà sempre la coordinació entre el mestre de llengua castellana i el tutor del curs per tal d’evitar les repeticions de coneixements i estructures lingüístiques.
A final del pròxim curs (2003-2004) que serà quan la immersió lingüística haurà arribat al final del primer cicle, es realitzarà una avaluació de les llengües per tal de poder comprovar les necessitats de l’alumnat i l’utilització de cada una de les dues llengües.
A partir del segon cicle, s’establiran a principi de curs els continguts que s’han de treballar a cada llengua per tal d’estalviar esforços i repeticions.
Sempre que sigui possible es faran desdoblaments en les llengües i així reforçar-les i afavorir l’acollida lingüística de l’alumnat amb desconeixements de qualsevol de les llengües.

7. ALUMNAT D’INCORPORACIÓ TARDANA

L’alumnat d’incorporació tardana, tant d’E. I. com del primer cicle d’E. P, que no parlen la llengua d’aprenentatge (català) i que no presentin grans dificultats a l’hora d’integrar-se; haurà de ser el/la tutor/a qui utilitzarà tots els recursos al seu abast per fer possible la comprensió i expressió d’aquest alumnat (expressió facial i gestual, referents visuals...). Al primer cicle es comptarà amb l’ajuda del professorat de suport del seu cicle.
Així i tot, es tindrà en compte els casos particulars i es prendran les mesures adients en els casos que sigui necessari i sempre tenint en compte les possibilitats de l’escola.
L’acollida d’alumnat d’incorporació tardana de segon i tercer cicle de primària es farà mitjançant els grups de desdoblament. En aquests, el professorat que faci català farà la classe amb un nombre molt reduït d’alumnes.
Així i tot, l’equip educatiu de cada cicle estudiarà el casos individualment per tal d’oferir a l’alumnat el màxim de suport en les àrees de llengües i en les que ho necessitin.
També es demanarà a la Direcció General d’Administració Educativa l’assessorament per organitzar les actuacions de suport a l’aprenentatge lingüístic d’aquest alumnat.

8. RECURSOS

El centre s’abastirà de més material en llengua catalana i llengua anglesa (llibres, enciclopèdies, audiovisuals, làmines, mapes, material informàtic...).
En relació amb els recursos humans, comptem amb l’assessorament de l’Equip de Suport a la Immersió Lingüística i del Departament d’Ensenyament en Català de la Direcció General d’Administració Educativa, així com la col•laboració d’altres escoles.

9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC

Es crearà la Comissió de Normalització Lingüística que serà la responsable de dictar les pautes per a l’avaluació del mateix.
Aquesta comissió estarà formada per un membre de l’Equip Directiu i un/a professor/a de cada cicle designat pel director/a, un dels quals serà el coordinador.
La CNL serà l’encarregada d’elaborar les proves necessàries per avaluar la progressió del Projecte Lingüístic, per tal de detectar els progressos i les mancances del l’alumnat, tant en la llengua vehicular com en castellà.
A l’inici de curs es realitzarà una avaluació de nivell de competència lingüística de l’alumnat, per poder detectar les seues mancances i determinar les nostres estratègies per solucionar-les.
Al llarg del curs es farà un seguiment del PLC amb una avaluació final per tal d’estudiar els resultats obtinguts (nivell lingüístic de l’alumnat, objectius assolits, quins recursos materials i humans han estat més adients...).
A la memòria del Centre figurarà també l’avaluació del Projecte Lingüístic amb les seues propostes de millora que seran estudiades per la CCP, Claustre i en el seu cas pel Consell Escolar.